Projektová dokumentace stavby: Jaké jsou její fáze a v čem se liší?

24.01.2022

Projektová (nebo také stavební) dokumentace je pěkná řádka dokumentů, bez kterých se žádná stavba či rekonstrukce neobejde. Čím více dokumentů je potřeba, tím větší je šance, že některý z nich nebude zcela v pořádku. Nepomáhá tomu ani fakt, že sám stavební zákon používá některé termíny nejasně. Pojďme si v nich společně udělat trochu pořádek.


Tip: Ať už aktuálně řešíte stavební úpravy nebo přímo pracujete ve stavebnictví, moc dobře víte, jak je důležité mít v dokumentech pořádek. A v papírové formě je to téměř nemožný úkol. Vyzkoušejte Dokumentaci.online, díky které budete mít všechny dokumenty přehledně na jednom místě.

Projektová dokumentace

Každá stavba musí být postavena či rekonstruována na základě Projektové dokumentace. Zpracování projektové dokumentace je tzv. vybranou činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona a smějí ji zpracovávat pouze autorizované osoby. Projektová dokumentace staveb je podřízena požadavkům výstavby, které jsou upraveny stavebním zákonem (183/2006 Sb.) a navazujícími předpisy.

Hodí se vědět: Projektová dokumentace je dle stavebního zákona dokumentace, která se přikládá k žádosti o stavební povolení nebo dokumentace, která se přikládá k ohlášení stavby. O dalších stupních projektové dokumentace se s výjimkou územně plánovací dokumentace stavební právo nevyjadřuje - nezná často používané termíny jako rekonstrukce, studie či prováděcí projekt.

Dle rozpracovanosti rozlišujeme několik fází (stupňů) projektové dokumentace (PD):

 • Investiční záměr: Souhrn požadavků s náměty řešení umístění do lokality, předběžné odhady bilancí, odhady nákladů, tipy pro výběr staveniště.

  • Objednavatelem je investor.

 • STS nebo PPR (Studie stavby nebo přípravné práce): Prověření místa stavby, vhodnost lokality a návaznost na okolí, vlastnosti veřejných zdrojů, limity území. Studie ve variantách - vyhledání optimálního dispozičního řešení, vzhledu stavby, technického řešení, atd.

  • Objednavatelem je opět investor.

 • DÚR (Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - územní rozhodnutí): Na jejím základě bude povoleno umístění stavby, musí splňovat náležitosti stanovených přílohami č. 1-5 vyhlášky 499/2006 Sb.

  • Objednavatelem je investor a musí být zpracována autorizovanou osobou.

 • DSP (Dokumentace pro stavební povolení): Na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě, musí splňovat náležitosti stanovené přílohou č. 12 vyhlášky 499/2006 Sb.

  • Objednavatelem je investor a musí být zpracována autorizovanou osobou.

  • DSP může být sloučena s DÚR v jednotný stupeň DUSP (Dokumentace pro vydání společného povolení)

 • DOS (Dokumentace pro ohlášení stavby): V případě, že není v konkrétním případě mít stavební povolení, je dle požadavku vyhlášky 499/2006 Sb. obsahově identická s dokumentací pro stavební povolení.

  • Objednavatelem je investor a musí být zpracována autorizovanou osobou.

 • DZS (Dokumentace pro zadání stavby): Podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny projektu. Je dokumentací pro zadání veřejné zakázky, která svým rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby (příp. dokumentace bouracích prací)

  • Můžete se setkat také s označeními:

   • ZDS: Zadávací dokumentace stavby

   • DVZ: Dokumentace pro výběr zhotovitele

   • TD: Tendrová dokumentace

 • DPS (Dokumentace pro provádění stavby): Univerzální dokumentace bez ohledu na dodavatele, která slouží jako podklad pro provedení stavby. Zpracovává se v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle přílohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. Projekt pro provádění stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby.

  • Objednavatelem je investor a musí být zpracována autorizovanou osobou (většinou osobou, která zpracovala DSP).

 • RDS (Realizační dokumentace stavby): Podklad pro realizaci stavby (nebo také dodavatelská dokumentace), zpracována pro konkrétního dodavatele stavby nebo přímo dodavatelem stavby, dle jeho běžných řešení, technologie a zpracování. Realizační dokumentace má být zpracována v takových podrobnostech, aby podle ní mohl konkrétní zhotovitel dílo realizovat

  • Objednavatelem může být investor nebo dodavatel díla a nemusí být zpracována autorizovanou osobou.

  • VTD (Výrobně technická dokumentace): Není součástí RDS a vytváří ji obvykle dodavatel příslušné části stavby (např. ocelová konstrukce, betonové prefabrikáty, atd.)

 • DSPS (SKP) (Dokumentace skutečného provedení stavby): Zachycuje konečný stav stavby, zpracovává se dle vyhlášky 499/2006 Sb.

Prováděcí vs. realizační dokumentace

Pojmy "provádění" a "realizace" stejný význam. Stavební zákon tyto pojmy také volně zaměňuje a jedou používá "provádět" a podruhé zase "realizovat". Přesto "prováděcí" a "realizační" dokumentace nejsou totéž.

 • Prováděcí dokumentace nebo také dokumentace pro provádění stavby (DPS) neslouží k tomu, abyste podle ní stavbu provedli (ve smyslu realizovali), ale slouží k soupisu stavebních prací a dalších náležitostí nezávisle na dodavateli. NA rozdíl od RDS musí být zpracována autorizovanou osobou a její rozsah upravuje zákon.

 • Realizační dokumentace stavby (RDS) se pak zpracovává na základě DPS ve větších podrobnostech: Doplňuje řešení navržené v DPS o konkrétní detaily, výrobky apod., zpravidla se tedy jedná o podrobnější nebo upřesňující dokumentaci. Rozsah RDS není určen vyhláškou.

Říkáte si, že je nemožné se v těch všech dokumentech vyznat? Že je nadlidský úkol mít v nich navíc pořádek a ještě sledovat, zda splňují všechny náležitosti? Vyzkoušejte Dokumentaci.online na měsíc zdarma a sami se přesvědčte, kolik času, práce a nervů si ušetříte. Mrkněte na všechny funkce, které Dokumentace.online nabízí.