Pracovní řád: Jak by měl vypadat a jak ho napsat?

08.06.2022

Nezáleží na tom, kolik máte zaměstnanců - stejně se ve firmě neobejdete bez celé řádky dokumentů. Jedním z nich je právě pracovní řád. Na rozdíl od jiných dokumentů ho nemusí mít všechny firmy a organizace, ale může vám pomoci předejít celé řádce nepříjemností.

Co je to pracovní řád?

Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu. Vydává ho zaměstnavatel a blíže rozvádí práva a povinnosti zaměstnanců, které obecně vyplývají ze zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů. Musí být obecný - nemůže tedy ukládat povinnosti jednotlivým zaměstnancům, nesmí z něj vyplývat nové povinnosti a nesmí obsahovat ani úpravu mezd či platů.

Máte povinnost pracovní řád vydat?

Vydání pracovního řádu je na úvaze zaměstnavatele, ale stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba jej vydat musí. V zájmu právní jistoty je však vhodné pracovní řád vydat, i když vám tuto povinnost zákon neukládá.

Hodí se vědět: Pokud u zaměstnavatele působí odbory, je jeho vydání či jeho změna možná jen s jejich souhlasem. Ke zrušení však jejich souhlas nepotřebuje.

Jaký je rozdíl mezi pracovním řádem a vnitřním předpisem?

 • Pracovní řád je třeba rozlišovat od vnitřního předpisu, který zaměstnavatel může vydat podle § 305 ZP.

 • Vnitřní předpis vydaný zaměstnavatelem podle § 305 ZP stanoví práva a nároky zaměstnanců (nikoliv povinnosti), které jsou vymahatelné a uplatnitelné u soudu jako ostatní pracovněprávní nároky.

 • Pracovní řád nemůže (na rozdíl od vnitřního předpisu) obsahovat práva a nároky zaměstnanců a nekontrolují ho orgány inspekce práce.

 • Pracovní řád nesmí zakládat nové povinnosti zaměstnanců.

Hodí se vědět: Z právního hlediska nemá význam, jestliže do něj zaměstnavatel jen "opisuje" příslušná ustanovení zákoníku práce, pracovní řád by měl pravidla ZP a jiných právních předpisů rozvádět a konkretizovat dle svých unikátních podmínek.

Seznámení s pracovním řádem

Pracovní řád musí být všem zaměstnancům veřejně přístupný a všichni zaměstnanci s ním musí být seznámeni.

Pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl u zaměstnavatele vyhlášen. Vydává se na dobu určitou nebo neurčitou, obvyklá je doba neurčitá.

Obsah pracovního řádu

Pracovní řád může ošetřovat například: Rozvrh pracovní doby, přestávky v práci, stanovení pružné pracovní doby, povinnosti zaměstnanců v otázkách náhrady škody apod.

Co všechno by měl pracovní řád obsahovat?

Úvodní ustanovení

 • účel a definice pracovního řádu

 • rozsah působnosti, závaznost pracovního řádu

Pracovní poměr

 • vznik pracovního poměru

 • změny pracovního poměru

 • skončení pracovního poměru

 • další výdělečná činnost zaměstnance

 • pracovní poměr manželů

 • podnikatelská činnost zaměstnanců

Pracovní doba

 • délka pracovní doby

 • rozvržení pracovní doby

 • povinné termíny

 • vstupní režim do a z firmy

 • režim pracovní doby

 • evidence a prokazování docházky

 • práce přesčas

 • absence a sankce

 • výkazy práce

Mzda

 • legislativa

 • forma vnitřního předpisu

 • forma mzdového výměru

 • forma smlouvy o odměňování

 • forma manažerské smlouvy

Dovolená na zotavenou

 • výměra dovolené

 • doba čerpání

 • plán dovolených

 • způsob určení a schvalování

Překážky v práci

 • na straně zaměstnavatele

 • na straně zaměstnance

Povinnosti zaměstnance

Povinnosti zaměstnavatele

Porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci

 • méně závažné porušení

 • soustavné méně závažné porušení

 • závažné porušení

 • porušení zvláště hrubým způsobem

 • důsledky a sankce plynoucí z techto porušení

Odpovědnost za škodu

 • dohoda o hmotné odpovědnosti

 • náhrada škody

 • pojištění zaměstnance na škodu, za kterou odpovídá zaměstnavateli

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • kategorie prací

 • kategorizace prací a rizik

 • osobní ochranné pracovní prostředky a pomůcky

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

 • prohlubování kvalifikace

 • zvyšování kvalifikace

 • podmínky kvalifikační dohody

Podpora zaměstnanců

 • příspěvek na stravování

 • užívání služebního automobilu pro soukromé účely

 • stravné

 • půjčky na překlenutí tíživé situace

 • příspěvek na životní pojištění zaměstnanců

 • životní jubilea

 • věrnostní odměna

Stížnosti, oznámení a podněty zaměstnanců

 • schránka důvěry

 • termíny a lhůty zaměstnavatele

Etický kodex

Závěrečná ustanovení

Všechny dokumenty pod kontrolou a na jednom místě

Pokud vás děsí představa vytváření nového dokumentu a jeho zavedení do oběhu, vyzkoušejte online systém pro správu firemní dokumentace - Dokumentaci.Online! Všechny dokumenty budete mít přehledně na jednom místě a ušetříte desítky až stovky hodin ročně, které byste jinak strávili administrativou. Co vám Dokumentace.Online například umožní?

 • vytvářet nové dokumenty dle předpřipravených vzorů

 • vytvářet vlastní vzory dokumentů

 • sledovat oběh dokumentů a jejich historii

 • zabezpečit citlivé dokumenty

 • fungovat na všech zařízeních

 • pracovat s elektronickými podpisy

 • zjednodušit schvalovací proces dokumentů

 • vytvořit náhled pro auditora

Vyzkoušejte službu Dokumentace.online na měsíc ZDARMA a zjistěte, jaké to je, mít všechny firemní dokumenty konečně pod kontrolou a na jednom místě.