Dokumentace ke školení bezpečnosti práce

08.06.2022

Už víte, co to je BOZP dokumentace a co všechno musí obsahovat. Jedním z pilířů je dokumentace ke školení bezpečnosti práce. Pojďme se na ni podívat podrobněji.

Dokumentace ke školení bezpečnosti práce: Co musí obsahovat?

Jakožto zaměstnavatel máte nejen povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají jimi vykonávané práce, ale také máte povinnost soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Tato povinnost plyne z odst. (3), § 103, Zákoníku práce a zahrnuje následující dokumenty:

 • Dokumentace o stanovení obsahu školení

Zaměstnavatel má povinnost určit obsah školení. Forma stanovení obsahu není pevně daná a závisí čistě na rozhodnutí zaměstnavatele. Tento dokument má nejčastěji podobu tzv. osnovy školení.

 • Stanovení lhůt školení BOZP

Další z povinností je pevně a prokazatelně stanovit periody opakování školení o právních a ostatních předpisech týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Délka period opět záleží na zaměstnavateli, ale musí být pevně stanovena a následně samozřejmě dodržována.

 • Doklady o provedeném školení

Školení BOZP musí být vždy provedeno prokazatelným způsobem. To znamená, že musí existovat jeho záznam, ze kterého navíc jasně vyplyne, o čem byli zaměstnanci proškoleni. Tento dokument má nejčastěji formu prezenční listiny.

 • Dokumentace o stanovení způsobu ověření znalostí

Zaměstnanci musí být nejen proškoleni, ale jejich znalosti musí být prokazatelným způsobem ověřeny. Způsob ověření znalostí je na zaměstnavateli, ale musí být opět pevně stanoven - například v osnově školení.

 • Doklady o provedeném ověření znalostí

Aby bylo ověření znalostí prokazatelní, je nutné k němu vést dokumentaci - ať už zaměstnavatel zvolí formu ústního přezkoušení nebo písemného testu, je nutné vše pečlivě zaznamenat. Z toho důvodu si proto zaměstnavatelé nejčastěji volí formu písemných testů.

Ve firemní dokumentaci musí být pořádek

Mít BOZP dokumentaci v digitální podobě už je sice standardem, ale když se nachází po částech v různých složkách různých zaměstnanců či nedejbože pluje někde v e-mailových konverzacích, vyjde to snad ještě hůř než hromady papírů.

Pořádek a přehled v BOZP dokumentaci se hodí mít nejen, když vás zrovna čeká audit. Díky Dokumentaci.online, budete mít pořádek ve všech smlouvách, dokumentech i směrnicích. Systém Dokumentace.Online totiž umí:

 • vytvářet nové dokumenty dle předpřipravených vzorů

 • vytvářet vlastní vzory dokumentů

 • sledovat oběh dokumentů a jejich historii

 • zabezpečit citlivé dokumenty

 • fungovat na všech zařízeních

 • pracovat s elektronickými podpisy

 • zjednodušit schvalovací proces dokumentů

 • vytvořit náhled pro auditora

Vyzkoušejte službu Dokumentace.Online na měsíc ZDARMA a zjistěte, jaké to je, mít všechny firemní dokumenty konečně pod kontrolou a na jednom místě.