BOZP: Jaké dokumenty musíte mít a jak se z jejich správy nezbláznit?

03.11.2021

Jakmile zaměstnáte prvního člověka, je třeba mít řádně zpracovanou BOZP dokumentaci. Zjistěte, jaké všechny dokumenty je potřeba mít a jak je snadno spravovat bez zdlouhavého papírování.

Co je dokumentace BOZP?

Jedná se o soubor všech opatření ze strany zaměstnavatele pro zajištění bezpečného pracovního prostředí, vnitřních předpisů, směrnic a nařízení. Mohou mít technologickou, technickou, právní, organizační či administrativní povahu. Soubor těchto opatření se obecně nazývá prevence rizik.

Hodí se vědět: Žádné dvě organizace nejsou stejné, proto je třeba dokumentaci BOZP zpracovat vždy na míru. Všeobecně platí, že čím více pracovních rizik, tím více dokumentů a předpisů.

 • Nejjednodušší dokumentaci BOZP tak najdete v administrativně orientované firmě, která sídlí v pronajatých kancelářích.

 • Nejkomplikovanější dokumentaci BOZP pak bude mít například chemický závod, jehož zaměstnanci čelí vysokému riziku úrazu.

V dokumentech musíte mít pořádek: Dokumentace BOZP je zpracována většinou při zaměstnání prvního zaměstnance a je nezbytné ji průběžně aktualizovat - ať už z důvodu interně organizačního nebo třeba kvůli změnám v legislativě. K aktualizaci dokumentace většinou dochází v rámci prověrek BOZP. Dokumentace.online vám umožní snadnou aktualizaci všech dokumentů i přehledný náhled pro auditora.

Jaké všechny BOZP dokumenty musíte jako zaměstnavatel mít?

Dokumentace k objektům a pracovištím

Pokud provozujete svou činnost v nájmu, pak je pro vás hlavní nájemní smlouva. Není ale od věci si níže uvedené dokumenty vyžádat a ověřit, že je má majitel k dispozici a vy svou činnost vykonáváte v souladu s nimi.

 • Kolaudační souhlas

 • Projektová dokumentace skutečného provedení objektu

Dokumentace k řízení rizik

Jednou z hlavních preventivních povinností každého zaměstnavatele je řízení pracovních rizik. K řízení rizik je zapotřebí:

 • Dokumentace o provádění procesu hodnocení a řízení rizik. V praxi se tato dokumentace nazývá "registr rizik" a má formu tabulky, která obsahuje popis nebezpečí, hodnocení rizika a navržená opatření.

  • V systému Dokumentace.online lze přiobjednat kompletní databázi rizik a mít veškeré BOZP dokumenty pod kontrolou na jednom místě.

 • Dokumentace o informování o rizicích mezi zaměstnavateli. Pokud na jednom pracovišti působí zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, pak jsou tito zaměstnavatelé povinni se vzájemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

 • Písemná dohoda zúčastněných zaměstnavatelů.

Dokumentace kategorizace prací

Zaměstnavatel je povinen vyhodnotit vyhláškou uvedených 13 rizikových faktorů pracovních podmínek a na základě toho zařadit práce zaměstnanců do čtyř kategorií - kategorie 1 jsou nejméně rizikové práce a kategorie 3 a 4 jsou pracemi rizikovými. O celém procesu je samozřejmě nutné vést dokumentaci:

 • Dokumentace o zařazení prací do kategorií

 • Oznámení / návrh na zařazení prací do kategorií

 • Souhlasné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

 • Protokoly o měření rizikových faktorů pracovních podmínek

 • Evidence rizikových prací

Dokumentace k pracovnělékařským službám

Zaměstnavatel nesmí k práci připustit zaměstnance, který by k ní nebyl zdravotně způsobilý, proto musí zaměstnavatel spolupracovat s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a vést následnou dokumentaci:

 • Smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb

 • Žádost o lékařskou prohlídku

 • Lékařský posudek

 • Záznam o dohledu lékaře u zaměstnavatele

Dokumentace k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Pokud není možné pracovní rizika odstranit nebo dostatečně omezit, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky.


 • Hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP

 • Seznam poskytovaných OOPP

 • Dokumentace o stanovení dalších požadavků na OOPP u zaměstnavatele

 • Průvodní a provozní dokumentace k OOPP

Dokumentace ke školení bezpečnosti práce

Zaměstnavatel má povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají jimi vykonávané práce a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. To zahrnuje následující dokumenty:

 • Dokumentace o stanovení obsahu školení

 • Stanovení lhůt školení BOZP

 • Doklady o provedeném školení

 • Dokumentace o stanovení způsobu ověření znalostí

 • Doklady o provedeném ověření znalostí

Dokumentace k pracovním činnostem

Kromě vyhodnocení pracovních rizik a přijetí opatření je dále nutné zaměstnancům sdělit, jak mají dané činnosti vykonávat a to nejen s ohledem na bezpečnost.

 • Pracovní postupy zaměstnanců

 • Místní řád skladu

Dokumentace k provozovaným strojům, technickým zařízením, přístrojům a nářadí

Zaměstnavatel je povinen vést také dokumentace ke všem provozovaným strojům, technickým zařízením, přístrojům a nářadí:

 • Průvodní dokumentace

 • Provozní dokumentace

 • Dokumentace o určení vnějších vlivů působících na elektrická zařízení

 • Místní provozní bezpečnostní předpisy

 • Místní provozní bezpečnostní předpis zařízení pro plynulou dopravu materiálů

Jak BOZP dokumentaci spravovat?

Dříve se BOZP dokumentace samozřejmě vedla v papírové podobě a někde se s místností plnou šanonů setkáte ještě dnes. Mít BOZP dokumentaci v digitální podobě už je sice standardem, ale když je rozmístěna v různých složkách různých zaměstnanců či nedejbože pluje někde v e-mailových konverzacích, vyjde to snad ještě hůř než ty šanony.

Pořádek a přehled v BOZP dokumentaci se hodí mít nejen tehdy, když vás bude čekat audit. Pro správu firemní dokumentace si stále více firem volí službu Dokumentace.online, protože například umí:

 • vytvářet nové dokumenty dle předpřipravených vzorů

 • vytvářet vlastní vzory dokumentů

 • sledovat oběh dokumentů a jejich historii

 • zabezpečit citlivé dokumenty

 • fungovat na všech zařízeních

 • pracovat s elektronickými podpisy

 • zjednodušit schvalovací proces dokumentů

 • vytvořit náhled pro auditora

Vyzkoušejte službu Dokumentace.online na 3 měsíce ZDARMA a zjistěte, jaké to je, mít všechny firemní dokumenty konečně pod kontrolou a na jednom místě.